Integrimi i fëmijëve dhe nxënësve me nevoja shëndetësore të veçanta

2. Kush ndërhyn?

Infermieri ose infermierja e shkollës dhe mjeku shkollor që përgjigjet për institucionin kujdesen për pritjen dhe integrimin e mirë të fëmijëve dhe të të rinjve bartës të një sëmundjeje kronike dhe/ose me aftësi të kufizuar. Ata janë titullarë të formimeve të posaçme dhe varen ngashërbimi shëndetësor i fëmijërisë dhe rinisë (service de santé de l'enfance et de la jeunesse - SSEJ).

Këta profesionistë dhe profesioniste të shëndetit punojnë në bashkëpunim me tërë partnerët shoqërorë, ekipin arsimor, drejtorinë e shkollës, si dhe shërbimin passhkollor dhe ndërhyrësit e ndryshëm dhe shërbimet e rrjetit gjenevez.

Infermieri ose infermierja e shkollës dhe mjeku shkollor përkatës i nënshtrohen sekretit mjekësor. Dhënia e informacioneve mbi shëndetin e fëmijës suaj ndërhyrësve të tjerë bëhet vetëm me pranimin tuaj.

Përditësimi i fundit
1 July 2024

Ju ndihmoi kjo faqe?