Integrimi i fëmijëve dhe nxënësve me nevoja shëndetësore të veçanta

3. Çfarë është një Projekt pritjeje i individualizuar (PAI)?

Një projekt pritjeje i individualizuar (PAI) është një dokument i propozuar nga infermieri ose infermierja e shkollës dhe i hartuar me kërkesën tuaj. Ai diskutohet me ju dhe me mjekun e fëmijës suaj. Ai përmban informacionet e nevojshme për parandalimin e rreziqeve të krizave, sigurimin e veprimeve të duhura në rast urgjence dhe/ose për shoqërimin e fëmijës suaj në jetën e tij të përditshme. Ndërkohë, diagnostiku mjekësor del në PAI vetëm nëse ju jepni pranimin tuaj.

PAI ndahet me personelin arsimor dhe edukativ, si dhe me të gjithë ata që ndërhyjnë pranë fëmijës suaj, si ndihmësit dhe ndihmëset e integrimit shkollor dhe animatorët dhe animatoret e shërbimit passhkollor.

Qëllimi i një dokumenti të tillë është parandalimi i ndërlikimeve të një problemi shëndetësor, nxitja e cilësisë së jetës në shkollë dhe favorizimi i integrimit shkollor e shoqëror të nxënësve me sëmundje kronike apo aftësi të kufizuar fizike. Ai shoqërohet me një informim, madje një formim të të rriturve që i inkuadrojnë, e nganjëherë me një shkëmbim informacioni e diskutim me një grup shokësh të klasës.

Në strukturat e pritjes së fëmijëve të vegjël, përdoret sipas rastit një version i thjeshtësuar i PAI-t, i quajtur Sjellja që duhet pasur (Conduite à tenir - CAT).

Përditësimi i fundit
1 July 2024

Ju ndihmoi kjo faqe?